Billinge Byalag verksamhetsberättelse 2018
10:e verksamhetsåret


Byalagets målsättning att Billinge skall vara en vacker och välskött by, med stark gemenskap mellan byns invånare och en plats där det är trivsamt och tryggt att bo. Denna målsättning har föreningen arbetat mycket aktivt med i 10 år. Billinge är en by att vara stolt över!

Under de gångna 10 åren har föreningen verkat på en rad olika områden för att uppnå målsättningarna ovan. Bland det första föreningen gjorde var att få tillverkat och satt upp nyckelskyltarna vid byns infarter. En annorlunda och trevlig välkomsthälsning till vår by.
Boulebanan är ett annat resultat av föreningens arbete. Under åren har föreningens medlemmar planterat ett hundratal träd och buskar, och tusentals blomsterlökar som blommar vackert och välkomnande på våren och försommaren. Under vår- och höstfintdagarna röjs och städas det i byn.
Byalaget har arbetat aktivt för att få fiber till byn, något som har förverkligats under året.
Efter ett par år började föreningen att dela ut den årliga aktivitetskalendern, där alla de planerade aktiviteterna som föreningen arrangerar är inskrivna. Kalendern är varje år fylld av en lång rad olika aktiviteter som fester, musikarrangemang och konserter, Billingeloppet, loppisar, fladdermussafari, byggnadsvårdsdagar, disco för barnen för att bara nämna några.Det stora utbudet av aktiviteter har gjort Billinge känt i vår omvärld för att vara en by där det hela tiden händer något roligt.
2012 började föreningen med att uppmärksamma personer eller verksamheter som under lång tid har betytt mycket för byn och bidragit till att byn uppfattas positivt av omvärlden.
De belönas vid årsmötet med en liten statyett föreställande byns logotyp ”Billingenyckel.”
Byalaget har en hög anslutning, de flesta Billingebor och en del personer utanför byn är medlemmar i föreningen.

2018 års aktivitetskalender har i vanlig ordning varit välfylld och i stort sett alla aktiviteter har genomförts. Undantaget var grisfesten som fick ställas in eftersom den kolliderade med en liknande fest i Stehag.
Eftersom 2018 var valår arrangerade föreningen en valdebatt med inriktning på de kommunala frågorna. Samtliga de i fullmäktige representerade partierna ställde upp i debatten, som avslutades med mingel och lite förtäring.
Byns Hembygdsmuseum Gamlegård firade 100 år som museum under året. Det firades med spelmansstämma med många medverkande spelmän och spelmanslag, Åsa Jinder fungerade som dragplåster. Många personer från byföreningen medverkade till att dagen blev riktigt lyckad, och fick ett stort antal besökare.
I sammarbete med Stiftelsen Gamlegård arrangerades också en veterantraktorutställning den 14 juli. Utställningen avslutades med att traktorerna körde en kortege.
Nya inslag för året var också en guidad rundtur på Söderåsens Nationalpark, och en slåtterdag med lie och hässjning på Getabjer.
Julmarknaden genomfördes för andra året med många både försäljare och besökare trotts att vädret just den dagen var det sämsta under hela hösten.
Årsmötet hölls den 11 mars i ridhusets cafeteria med ett 45-tal deltagare.
Mötet inleddes med att representanter från AKEA informerade om den förestående fiberutbyggnaden i Billinge, det gavs också möjlighet att ställa frågor om byggplanerna.
Årsmötet avslutades med att föreningen, i vanlig ordning, bjöd på en enklare middag.
Nyckelperson. Efter årmötesförhandlingarna tilldelades Billinge Krukmakeri Billingenyckeln. Dennis och Berit Tuvesson har under många år framgångsrikt drivit Krukmakeriet, och blivit kända både för sin vackra traditionella keramik men också för sina nyskapande former och metoder. Krukmakeriet är numera känt långt utanför Billinge.
Berit och Dennis har också under många år förestått byns museum, ”Gamlegård.”
Jazzkonsert. Under sommaren spelade The Joyful Swing Band upp till jazzkonsert på Magasinet. Det serverades gott att äta till musiken, och arrangemanget drog fullt hus.
Konserten möjliggjordes genom att kommunen bidrog med ett kulturanslag.
Trafiken i Billinge. Under året har representanter från Byalaget medverkat i en arbetsgrupp bestående av representanter från Trafikverket, Region Skåne, Eslövs kommun, och ett konsultföretag. Gruppen har arbetat fram ett förslag till förbättringar av trafiksäkerheten och trafikmiljön genom Billinge by. Förslaget går ut på att anlägga en kombinerad gång och cykelstig genom byn fram till busshållplatsen Billinge Norra vid Hissbro. Den skulle då också utgöra en första etapp av en cykelväg till Röstånga. Utöver detta förselås en rad åtgärder för att uppnå bättre hastighetsefterlevnad  genom byn. Förslaget skall förhoppningsvis komma med i Trafikverkets nästa långtidsplan. Några medel till åtgärderna finns inte med i den nu liggande budgeten, men vi hoppas att den skall komma med i nästa långtidsbudget.

 

 

Byafiber. Under hösten har den sedan flera år planerade installationen av ett fibernät till byns fastigheter genomförts. När detta skrives är arbetet inte helt avslutat, men kommer att avslutas under 2019. Byalaget har under lång tid tagit aktiv del i arbetet med att få utbyggnaden genomförd. Fiberinstallationen gör att Billinge nu är med på kartan för den allt viktigare digitaliseringen, och inte riskerar att bli en svart fläck på den digitala kartan.
Det kommer att underlätta både boende och företagande i byn med omnejd.
Fibern kommer också att öka byns attraktivitet på bostadsmarknaden.
Kaolingruva. Byalaget har under året aktivt stöttat de personer som engagerat sig mot brytningen av kaolin på Billinge Fälad.
Styrelsens övertygelse är att en sådan verksamhet skulle innebära stora nackdelar för traktens befolkning utan att ge oss något positivt tillbaka. Nackdelarna skulle bestå av kraftigt ökad tung trafik genom byn, bullerstörningar och damning från brytningen, påverkan på vattnet, och hälsorisker med asbestliknande stoft i luften. Till detta kommer försämringar av naturmiljön runt Gällabjär och Rönneåns dalgång.
Eftersom en eventuell brytning är högt mekaniserad skulle den endast ge upphov till ett fåtal arbetstillfällen. Värdet av det kaolin som bryts skulle försvinna och inte till någon del komma bygden tillgodo, däremot skulle alla negativa konsekvenser med säkerhet leda till kraftigt försämrade fastighetsvärden i vår bygd, och kanske göra en del fastigheter osäljbara.
Kort sagt: vi skulle under årtionden få leva med alla negativa konsekvenser av brytningen utan att få tillbaka något positivt från verksamheten.
Bygdens framtid ligger inte i att under några årtionden bryta mineraler.
Den goda framtiden finns i att tydliggöra och ta tillvara våra vackra omgivningar och utnyttja det faktum att vår bygd med Söderåsens Nationalpark i spetsen håller på att bli ett mycket stort besöksmål för folk i våra närliggande större städer men även norra Europa.
Domen i Kaolinmålet har ännu inte fallit, målet avgörs under mars månad.
Billingehus. Föreningen får tillsvidare låna Billingehus av Eslövs Bostads AB, EBO.
Byggnaden används som föreningslokal och fylls med en lång rad olika aktiviteter.
Föreningen har under året sökt, och fått beviljat, ett anslag av Sparbankstiftelsen Finn.
Pengarna kommer att användas till en uppfräschning av lokalerna, och för att förnya möbler och husgeråd. Byalaget är mycket glada för att anslaget har gjort det möjligt.
Under 2019 planerar EBO att bygga två nya hus med vardera tre lägenheter på området.
Byalagsrådet. Anders Borgquist, Torsten Werner och Pia Sjöholm har under året representerat Billinge vid Eslövs Byalagsråds möten. Mötena är ett forum för diskussion och informationsutbyte mellan de olika byalagen och kommunledningen. Vid dessa möten diskuteras bl.a. utvecklingsfrågor och fördelningen av investeringar och resurser mellan stad och landsbyggd.

Inför 2019 har föreningen återigen presenterat en diger aktivitetskalender, med några nya inslag som skall uppmärksamma och fira föreningens tioåriga verksamhet. Det är styrelsens förhoppning att medlemmarna skall finna den attraktiv och vilja delta i aktiviteterna. Byalaget är en samlande kraft i Billinge. Byalaget tar tillvarata bygdens intressen och är en röst gentemot kommun och andra myndigheter. Med engagemang kan vi tillsammans göra Billinge till en ännu bättre, ännu mera levande och attraktiv plats att bo och verka på. De framsteg som görs blir till nytta och glädje för alla oss Billingebor. Billinge Byalag är din förening.


Ekonomi

Föreninges ingående kassabehållning per 1 jan. uppgick till:  39.078 kr

Avgår leverantörsskuld från föregående år: -441          
Föreningens intäkter uppgick under året till: 50.212 kr

Föreningens kostnader uppgick under året  till:  53.717 kr

Årets ekonomiska resultatet slutade på: 
-3.505 kr

Föreningens utgående behållning uppgick per den 31dec. till: 35.132 kr
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 368 st. varav hemmavarande barn utgjorde 126.

 

Styrelsen under 2018:


Anders Borgquist  ordf.                                       Pia Sjöholm v. ordf.
Hanna-Mia Hellberg sekr.                                  Torsten Werner  kassör
Lotta Gunnarsson
Alexandra Korhonen
Tommy Bengtsson
Isa Löfvendahl
Susanne Eckersten