Billinge Byalag verksamhetsberättelse 2014
6:e verksamhetsåret


Byalagets övergripande målsättning är att Billinge skall vara en trivsam by med många trevliga aktiviteter som stärker gemenskapen mellan byns invånare.
Föreningen ser det också som viktigt att byn ger ett vackert och attraktivt intryck som kan locka nya invånare till bygden, och att byn får dem att känna sig välkomna.
Styrelsen har under året haft 7 st. protokollförda styrelsemöten.
Årsmötet hölls den 10 mars i ridhusets cafeteria med ett 60-tal deltagare. Föreningen bjöd, i vanlig ordning på en enklare middag.
Efter årsmötesförhandlingarna fick Fricks Spettkaksbageri motta utmärkelsen ”Nyckelverksamhet” i Billinge. Bageriet har en nästan 100 årig historia i Billinge, och betyder mycket för att sätta Billinge på kartan. ”Nisse” Frick mottog personligen Billingenyckeln, och utmärkelsen blev mycket uppskattad bland mötesdeltagarna.
Efter kaffet berättade Nils Philips, från ”Röstånga tillsammans” mycket inspirerande och uppskattat om hur man jobbar inom byföreningen i Röstånga. ”Röstånga Tillsammans” är mycket framgångsrika, och ett föredöme och inspirationskälla för andra föreningar.
2014 var ett valår, Under rubriken ”Vision Billinge” bjöds de politiska partierna i fullmäktige in till valdebatt. Debatten hölls på Magasinet den 18 maj, med deltagande från åtta av fulmäktiges nio partier. Debatten blev välbesökt, och partierna fick tillfälle att redovisa vilka visioner de har för vår byggd. Bitterheten från Billingebornas sida över stängningen av vår skola blev också mycket tydlig under kvällen
Byalaget delar årligen ut en aktivitetskalender med årets alla planerade aktiviteter. Under året har i stort sett alla de planerade aktiviteterna genomförts.
Bland aktiviteterna kan särskilt nämnas grisfesten i maj och gatufesten i augusti. Båda lockade många deltagare.
Vid vår och höstfintdagarna ställer engagerade bybor upp och hjälps åt att städa, beskära och plantera m.m. för att hålla byn välskött och vacker.
Musteridagen erbjuder byborna en bra möjlighet att ta tillvara årets frukter, och få pressat en god fruktjuice av trädgårdens skörd.
Styrelsen beklagar att ”Billingeloppet” inte får betydligt bättre uppslutning.
Loppet går genom en vacker byggd, och är ett fint tillfälle att komma ut och röra på sig, i sin egen takt. Vi hoppas på betydligt bättre uppslutning vid kommande lopp.
Under vintermånaderna arrangeras i ridhusets cafeteria ”After Work” den sista fredagen i månaden. Ett tillfälle för medlemmarna att komma samman. Enklare förtärning serveras.
Vid några tillfällen har musikunderhållning också funnits, och i oktober hölls kvällen med oktoberfest tema.
Den 26 sept. arrangerades medlemsmöte. Ett tillfälle för medlemmarna att under otvungna former diskutera byns angelägenheter.
Till det mest positiva som hänt under året är bildandet av ”Billinge Utveckling.” En arbetsgrupp som inom, och i sammarbete med Byalaget jobbar självständigt.
Idéen med arbetsgrupper som jobbar och driver aktiviteter självständigt och informellt, och med Byalaget som samordnande och formell organisation, har funnits sedan Byalaget bildades.
Gruppen får under ett år disponera skolhuset. Huset har döpts till ”Billingehus” och har på ett mycket kreativt sätt fyllts med en rad olika aktiviteter.
En framtidsfråga är hur lokalfrågan kan lösas om planerna på att bygga lägenheter i skolbyggnaden realiseras.
Torsten Werner och Anders Borgquist har under året representerat Billinge vid Eslövs Byalagsråds möten. Mötena är forum för diskussion och informationsutbyte mellan de olika byalagen och kommunledningen. Vid dessa möten har bl.a. den mycket sneda fördelningen av investeringar och skötselåtgärder mellan stad och land påtalats för kommunledningen upprepade gånger. Vid varje möte har också behovet av en bra busskur för skolbarnen i Billinge påtalas. Tyvärr dock ännu utan resultat.
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 228 st. En minskning med 20 medlemmar sedan föregående år. Styrelsen tvingas tyvärr lägga ner en hel del arbete med att påminna om medlemsavgiften, till medlemmar som glömmer betala. Arbete som kunde användas bättre.
Styrelsen ser det som ytterst viktigt att byn har en livaktig förening som jobbar för att tillvarata bygdens intressen.
Som en mycket viktig framtidsfråga har styrelsen under hösten börjat sondera möjligheterna att etablera ett fibernät i Billinge med omnejd. Det är styrelsens uppfattning att välfungerande och snabb internetuppkoppling kommer att få allt större betydelse för att samhället skall kunna locka till sig nya invånare, och för möjligheten att bedriva näringsverksamhet utanför de större orterna. De orter som inte har fibernät riskerar att hamna ohjälpligt på efterkälken.
Inför 2015 har föreningen återigen presenterat en diger aktivitetskalender, och det är styrelsens förhoppning att medlemmarna deltar i byalagets aktiviteter, och att medlemsantalet återigen skall växa, så att föreningen kan vara en samlande kraft för alla Billingebor.
Tillsammans, och med engagemang, kan byns invånare göra Billinge till en ännu bättre, ännu mera levande och trivsam by att bo i. Till nytta och glädje för alla oss Billingebor.


Föreningens omsättning uppgick under året till: 16 979 kr
Det ekonomiska resultatet slutade på: +3 211 kr
Föreningens utgående behållning uppgick per den 31dec. till: 30 482 kr

I styrelsen har under året ingått:
Anders Borgquist ordf.
Torsten Werner v.ordf.
Hanna-Mia Hellberg sekr.
Eva Öhrn kassör
Lotta Gunnarsson
Björn Hansson
Pia Sjöholm
Johan Sjöberg
Alexandra Korhonen