Billinge Byalag verksamhetsberättelse 2015

7:e verksamhetsåret


Byalagets övergripande målsättning är att Billinge skall vara en trivsam by med många trevliga aktiviteter som stärker gemenskapen mellan byns invånare.
Föreningen ser det också som viktigt att byn ger ett vackert och attraktivt intryck som kan locka nya invånare till bygden, och att byn får dem att känna sig välkomna.
Föreningen verkar rent allmänt för en positiv utveckling av byn och dess omgivningar.
Styrelsen har under året haft 8 st. protokollförda styrelsemöten.
Årsmötet hölls den 8 mars i ridhusets cafeteria med ett 50-tal deltagare. Föreningen bjöd, i vanlig ordning på en enklare middag.
”Nyckelperson.” Efter årsmötesförhandlingarna tilldelades Sven Ehnberg utmärkelsen Nyckelperson i Billinge. Sven har ett mångårigt engagemang för Billinge bakom sig, både som politiker och genom deltagande i olika lokala föreningar, såsom idrottsföreningen och PRO. Sven har också under många år varit ordförande för stiftelsen Gamlegård.
Sven hade före årsmötet drabbats av en allvarlig sjukdom, varför frun Ingegerd fick motta utmärkelsen och överlämna den till Sven. Senare under året avled tyvärr Sven av sin sjukdom, något som vi alla har anledning att beklaga.
Aktivitetskalendern var i vanlig ordning välfylld. Kalendern delas ut till medlemmarna, och de flesta av aktiviteterna i kalendern har genomförts, någon har tyvärr fått utgå p.g.a. bristande intresse.
Kaolin brytning. Byalaget arrangerade under våren ett informationsmöte ang. kaolinbrytning på Billingefälad.
Representanter från Svenska Kaolin, Eslövs och Svalövs kommuner var inbjudna. Om kaolinbrytningen kommer tillstånd riskerara det att medföra betydande miljömässiga konsekvenser för bygden, och kraftigt ökande tung trafik. Samtidigt ger det endast ett fåtal nya arbetstillfällen och troligen inget ekonomiskt bidrag till vår byggd. Alla bybor uppmanas att sätta sig in i vad verksamheten kan medföra.
Byafiber. Under året har byalaget tagit initiativ till att tillsammans med Stockamöllan tillsätta en arbetsgrupp som jobbar med att etablera fibernät i våra byar.
Det är styrelsens uppfattning att etableringen av fibernät i våra byar är av avgörande betydelse för byggdens möjligheter att utvecklas framöver. Styrelsens uppfattning är att det blir svårt att i framtiden locka till sig unga invånare och nya företag utan ett välfungerande bredband. Samtidigt har Telia deklarerat att det befintliga kopparnätet på sikt kommer att avvecklas.
”Billinge Utvecklig.” Arbetsgruppen har under året fyllt f.d. skolan ”Billingehus ” med aktiviteter. Musikaftnar, matlag, barnaktiviteter, spökvandring för att bara nämna några.
Under våren arrangerade man en Loppis till förmån för flyktingbarnen. Det kom många besökare och under dagen fick man in mer än 40.000 kr. Pengar som skänktes till radiohjälpen.
”Billingehus” har under arbetsgruppens ledning utvecklats till ett allaktivitetshus och föreningslokal för byn. EBO äger byggnaden och lånar ut den till byalaget, men man planerar att bygga om huset till flerfamiljshus. Styrelsen funderar på hur vi i så fall kan lösa lokalfrågan, det finns en del idéer och förslag.
Under nationaldagen arrangerade föreningen ”Motorns Dag.” Bilar och motorcyklar ställdes ut, och en mc-klubb från Lund förlade ett fikastopp under deras MC-Rally till vår by. Det kom många mc-åkare, och vi fick mycket uppskattning för vårt fina arrangemang och serveringen.
Vid vår och höstfintdagarna hjälps engagerade bybor åt med att plocka skräp, beskära träd och buskar, plantera m.m. Allt för att hålla vår by välskött och vacker.
Musteridagen erbjuder byborna en bra möjlighet att ta tillvara årets frukter, och få pressat en god fruktjuice av trädgårdens skörd.
”Trygga Billinge.” Under v. 47 arrangerade Räddningstjänst Syd, med hjälp av byalaget, en trygghetsvecka med uppsökande verksamhet, information om brandsläckning och brandskyddsutrustning, hjärt-lungräddning m.m.
Trygghetsvandring med deltagande av kommunledningen, polis och räddningstjänst genomfördes också under hösten. Behovet av busskurer, belysning vid Fageråsvägen, trafiksituationen, och upprustning av lekplatsen påtalades.
”After Work.” Under vintermånaderna ordnas sammkvämskvällar i ridhusets cafeteria den sista fredagen i månaden. Ett tillfälle för medlemmarna att komma samman. Enklare förtärning serveras.
Torsten Werner, Anders Borgquist och Pia Sjöholm har under året representerat Billinge vid Eslövs Byalagsråds möten. Mötena är forum för diskussion och informationsutbyte mellan de olika byalagen och kommunledningen. Vid dessa möten disskuteras bl.a. utvecklingsfrågor och fördelningen av investeringar och resurser mellan stad och land.
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 240 st. med hemmavarande barn inräknade uppgick medlemsantalet till 313 st.
Styrelsen tvingas tyvärr lägga ner en hel del arbete med att påminna medlemmar som glömmer att betala medlemsavgiften. Ett arbete som kunde användas bättre.

Inför 2016 har föreningen återigen presenterat en diger aktivitetskalender. Det är styrelsens förhoppning att medlemmarna deltar i byalagets aktiviteter. Föreningen finns till för att vara en samlande kraft för alla Billingebor, den jobbar för att tillvarata bygdens intressen och vara en röst gentemot kommun och andra myndigheter.
Föreningen strävar efter att föra invånarna samman och skapa trivsel, levnadsglädje och vi-känsla i byn.
Det är med engagemang vi tillsammans kan göra Billinge till en ännu bättre, ännu mera levande och attraktiv plats att bo och verka på. Alla framsteg som görs blir till nytta och glädje för oss Billingebor.


EKONOMI

Föreningens intäkter uppgick under året till: 29.890 kr
Föreningens kostnader uppgick till: 31.403 kr
Det ekonomiska resultatet slutade på: -1.513 kr
Föreningens utgående behållning uppgick per den 31dec. till: 28.689 kr


I styrelsen har under året ingått:
Anders Borgquist ordf.
Torsten Werner v.ordf.
Hanna-Mia Hellberg sekr.
Birgitta Persson kassör
Lotta Gunnarsson
Björn Hansson
Pia Sjöholm
Johan Sjöberg
Alexandra Korhonen