Billinge Byalag verksamhetsberättelse 2016

8:e verksamhetsåret

Byalagets övergripande målsättning är att Billinge skall vara en trivsam by med många trevliga aktiviteter som stärker gemenskapen mellan byns invånare.
Föreningen arbetar också för att den service och de samhällsfunktioner som finns skall bli kvar och förbättras. Ett av målen för att nå detta är att byn ger ett vackert och attraktivt intryck som kan locka nya invånare till bygden.
Föreningen hälsar alltid nya bybor välkomna för att de snabbt skall komma in i bygemenskapen och trivas.
Föreningen verkar rent allmänt för en positiv utveckling av byn och dess omgivningar.
Under året har också kontakter tagits med våra grannbyar Röstånga och Stockamöllan för att se vad vi tillsammans kan göra för att stärka vår byggd.
Styrelsen har under året haft 6 st. protokollförda styrelsemöten.
Aktivitetskalendern var i vanlig ordning välfylld. Kalendern delas ut i medlemmarnas brevlådor, och de flesta av aktiviteterna i kalendern har genomförts, någon har tyvärr fått utgå p.g.a. bristande intresse.
Årsmötet hölls den 20 mars i ridhusets cafeteria med ett 45-tal deltagare. Föreningen bjöd, i vanlig ordning på en enklare middag. Malin och Jesper Kumberg från Ådala Gård berättade om sin verksamhet och om hur positivt det varit att flytta från Göteborg till Billinge och att de känt sig väl mottagna.
"Nyckelperson.” Efter
årsmötesförhandlingarna tilldelades Billinge Conditori, med Jonny och Margareta Andersson, utmärkelsen Nyckelperson i Billinge. De har under många år drivit bageriet och caféet på ett framgångsrikt och mycket uppskattat sätt. I en tid då allt mer service tenderar att flytta ifrån landsbyggden har de lyckats hålla igång verksamheten till stor glädje för traktens invånare och alla resenärer som passerar vår by.
Byafiber.  Byalagets initiativ att tillsammans med Stockamöllan försöka få till stånd en etablering av fibernät i våra byar nåde tyvärr inte ända fram. Det fattades ett 20-tal hushåll för att entreprenören skulle starta arbetet. Det samma gällde för den angränsande fibergruppen ”Bosarps Fiber.” Det faktum att mycket av arbetet redan var gjort i de här grupperna lede till att Höörs kommun intresserade sig för att försöka etablera ett större fiberområde som då inkluderar delar av Höörs kommun.I skrivande stund har fiberprojektet kommit i hamn och byggstart beräknas ske under hösten och färdigställande någon gång  sent 2018.
Det är styrelsens uppfattning att etableringen av fibernät i våra byar är av avgörande betydelse för byggdens möjligheter att utvecklas framöver. Styrelsens uppfattning är att det skulle bli svårt att i framtiden locka till sig unga invånare och nya företag utan ett välfungerande bredband. Samtidigt har Telia deklarerat att det befintliga kopparnätet på sikt kommer att avvecklas.  Därför är det av största vikt att den planerade satsningen blir av.
Billinge Utveckling.”  Arbetsgruppen har under året återigen fyllt f.d. skolan numera ”Billingehus ” med aktiviteter. Film för barn och andra barnaktiviteter, muffins och Jansons frestelse tävlingar, buggkurs, växt och prylloppis, Halloweenfest med mera.


”Billingehus” fortsätter under arbetsgruppens ledning att vara ett allaktivitetshus och föreningslokal för byn. EBO äger byggnaden och lånar ut den till byalaget. Den planerade ombyggnaden till lägenheter har stött på svårigheter p.g.a. brister i avloppsnätet. Vad som nu sker med huset är oklart, tillsvidare får byalaget disponera byggnaden.
Vid vår och höstfintdagarna hjälps engagerade bybor åt med att plocka skräp, beskära träd och buskar, plantera m.m. Allt för att hålla vår by välskött och vacker.
Musteridagen erbjöd byborna en bra möjlighet att ta tillvara årets rikliga fruktskörd och få pressat en god fruktjuice.
Grisfesten arrangeras i sammarbete med ryttarföreningen. Här serveras det både rikligt och gott att äta, stämningen är hög och det dansas till orkester i Ridhusets manege.
”Trygga Billinge.”  Räddningstjänst Syd har under året utsett Billinge till ”pilotby” och skall  med bistånd av byalaget etablera en räddningsstation centralt i byn. Där skall till att börja med finnas hjärt-lungräddnings utrustning. Faller det väl ut kan räddningsstationen komma att utrustas ytterligare för andra ändamål. Ett 20-tal billingebor har under hösten fått utbildning i hjärt-lungräddning.
After Work.” Under vintermånaderna ordnas samkvämskvällar i ridhusets cafeteria den sista fredagen i månaden. Ett tillfälle för medlemmarna att komma samman. Enklare förtärning serveras.
Byalagsrådet. Torsten Werner, Anders Borgquist och Pia Sjöholm har under året representerat Billinge vid Eslövs Byalagsråds möten. Mötena är ett forum för diskussion och informationsutbyte mellan de olika byalagen och kommunledningen. Vid dessa möten diskuteras bl.a. utvecklingsfrågor och fördelningen av investeringar och resurser mellan stad och land.
Yttrande ang. skolområdet. Styrelsen har lämnat in en remiss angående planerna på ombyggnaden av f.d. skolan till bostäder. I yttrandet välkomnas nybyggnation då befolkningen i Billinge stått stilla sedan 60-talet. Samtidigt påpekas vikten av att byggnationen smälter samman med byns övriga byggnader och att skolbyggnaden inte förvanskas. Förskolan är av största vikt för byn, därför måste hänsyn tas till förskolans möjligheter till utvidgning och behovet av större och attraktiva lekytor.

Ekonomi

Föreningens utgående behållning uppgick per den 31dec. till: 34.775 kr.
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 340 st. varav hemmavarande barn utgjorde 103.
 
Styrelsen har under året bestått av:
Anders Borgquist  ordf.                                       Pia Sjöholm  v. ordf.
Hanna-Mia Hellberg  sekr.                                  Torsten Werner  kassör
Lotta Gunnarsson                                               
Björn Hansson                                                 
Alexandra Korhonen                                          
Isa Löfvendahl
Malin Holmqvist