Billinge Byalag verksamhetsberättelse 2017

9:e verksamhetsåret


Byalagets målsättning är att Billinge skall vara en vacker och välskött by, med stark gemenskap mellan byns invånare. En plats där det är trivsamt och tryggt att bo.
För att uppnå detta deltar byalaget i olika forum och arrangerar en lång rad aktiviteter där alla medlemmar bjuds in. Glädjande nog har flertalet av årets aktiviteter mött stort intresse med många deltagare. Det är också glädjande att medlemsantalet har ökat under året.
Alla nya bybor hälsas välkomna för att de skall trivas och snabbt komma in i bygemenskapen.
Styrelsen upprätthåller även en dialog med kommunledningen, och under året har möte med kommunalrådet ägt rum och yttrande över förslaget till översiktsplan lämnats in.
Representanter från styrelsen deltar också i Eslövs kommuns Byalagsråd.
Styrelsen har under året haft 8 st. protokollförda möten.
Översiktsplanen.  Styrelsen har under året tagit del av kommunens förslag till översiktsplan och lämnat in ett yttrande ang. planen. I yttrandet påpekar styrelsen den mycket passiva synen på Billinges möjligheter och frånvaraon av framtidssatsningar.
Många av byns verksamheter finns pga byggdens höga natur och
kulturvärden, dess måste bevaras och uppmuntras för att gynna en positiv utveckling av näringsliv och boende i byn.
I yttrandet togs även upp behovet av fler bostäder anpassade för äldre, och små lägenheter för de yngre, önskemålet om att anlägga en sjö vid norra infarten, och behovet av en cykelväg till Röstånga. Det förslogs också att Billinge skall marknadsföras som en fantastisk plats för hästintresserade, och att planer tas fram för byggande av några hästgårdar. Stimulansåtgärder för att locka småföretag till byn efterlyses.  Styrelsen poängterade också att förskolan är en förutsättning för att byn skall leva och utvecklas. Detta kräver ett stabilt och långsiktigt åtagande från kommunen, vilket måste visas genom investeringar i skolan och dess personal. För att allt detta skall vara möjligt måste investeringarna framöver spridas mera jämnt över kommunen, d.v.s. centralorten måste dela med sig mera till övriga kommundelar.
Årsmötet hölls den 5 mars i ridhusets cafeteria med ett 45-tal deltagare. Föreningen bjöd, i vanlig ordning på en enklare middag. Mötet började med att Hans Magnusson, fibersamordnare i Höörs kommun, informerade om den planerade bredbandsutbyggnaden i Billinge med omnejd. Arbetet skall förhoppningsvis starta under innevarande år. Nyckelperson. Efter mötesförhandlingarna tilldelades Roland Olsson ”Billingenyckeln.” Roland fick utmärkelsen för sitt mångåriga arbete i byns olika föreningar, och sina mångåriga ideella insatser för byns bästa. Roland var även kassör i byalaget när det bildades. Roland håller också kurser och arrangerar utfärder och resor för Billingeborna.
Aktivitetskalendern var i vanlig ordning välfylld, och delades ut i alla Billingebors brevlådor. Av utrymmesskäl kan endast några av aktiviteterna omnämnas här.
Familjedag arrangerades den 9 april på Billingehus. Här fanns t.ex. hoppborg, och barnen fick lära sig bygga drake. Conny & John spelade musik för barnen.
Byggnadsvårdsdag arrangerades den 27 maj. Dagen var ett samarbete med ”Skånska Gårdar” och ”Svenska byggnadsvårdsföreningen.”  Byalaget svarade för arrangemanget och serverade förtäring. Olika hantverkare visade upp sina färdigheter på Gamlegård, Trumpetarebostället besöktes också.
Billingeloppet genomfördes den 11 juni. Nytt för året var att det arrangerades ett särskilt ”knattelopp.” Det blev uppskattat och många av byns barn sprang allt vad benen kunde bära.
Billingemästerskapen i boule hölls den 2 juli, med många deltagare.
The Joyful Swing Band spelade den 22 juli på Magasinet. Kvällen blev utsåld och stämningen var hög. Folk från Byalaget stod för serveringen. 

Gatufesten fick pga dåligt väder flytta ifrån konduktörsvägen och in till Fricks, där Anna Frick välvilligt upplät det stora uterummet åt festdelagarna.
Fladdermussafarin var ett nytt inslag under året och hölls den 14 sept. Under ledning av fladermusexperten Espen Jensen fick vi lära oss om och se fladdermöss, som trivs riktigt bra i trakterna kring Billinge.
Grisfest arrangerades i Ridhusets cafeteria den 9 september, med dans till levande musik.
Vid vår och höstfintdagarna har engagerade bybor hjälpts åt att plocka skräp, beskära träd och buskar, plantera blomsterlökar m.m. Allt för att hålla vår by välskött och vacker.
”After Work.” Under vintermånaderna ordnas samkvämskvällar i ridhusets cafeteria den sista fredagen i månaden. Ett tillfälle för medlemmarna att komma samman. Enklare förtärning serveras.
Billinge Julmarknad. Den 9 dec. arrangerades julmarknad för första gången.  På familjen Borgquists gård, Billinge 606, sålde 15-talet hantverkare sina alster. Grillad korv, varm soppa och glögg serverades. Marknaden blev mycket välbesökt.
Billinge Utveckling.”  Arbetsgruppen har återigen fyllt f.d. skolan, numera ”Billingehus ” med aktiviteter. ”Billingehus” fortsätter under arbetsgruppens ledning att vara ett allaktivitetshus och föreningslokal för byn. EBO äger byggnaden och lånar ut den till byalaget. Planen är att huset skall byggas om till lägenheter, i väntan på det får byalaget disponera byggnaden.
Byafiber. Byggstarten har försenats pga olika tillstånds processer, men är planerad att komma igång under året. Det är styrelsens uppfattning att etableringen av fibernät är av avgörande betydelse för byggdens möjligheter att utvecklas framöver.  Troligen skulle det  bli svårt att i framtiden locka till sig unga invånare och nya företag utan ett välfungerande bredband. Samtidigt har Telia deklarerat att det befintliga kopparnätet på sikt kommer att avvecklas.  Därför är det av största vikt att den planerade satsningen blir av.
Byalagsrådet. Torsten Werner, Anders Borgquist och Pia Sjöholm har under året representerat Billinge vid Eslövs Byalagsråds möten. Mötena är ett forum för diskussion och informationsutbyte mellan de olika byalagen och kommunledningen. Vid dessa möten disskuteras bl.a. utvecklingsfrågor och fördelningen av investeringar och resurser mellan stad och landsbyggd.
Inför 2018 har föreningen återigen presenterat en diger aktivitetskalender. Det är styrelsens förhoppning att medlemmarna skall finna den attraktiv och vilja delta i aktiviteterna. Byalaget är en samlande kraft i Billinge. Byalaget tar tillvarata bygdens intressen och är en röst gentemot kommun och andra myndigheter.
Med engagemang kan vi tillsammans  göra Billinge till en ännu bättre, ännu mera levande och attraktiv plats att bo och verka på. Alla framsteg som görs blir till nytta och glädje för alla oss Billingebor.
Ekonomi
Föreninges ingående behållning uppgick till: 34.775 kr
Föreningens intäkter uppgick under året till: 35.162 kr
Föreningens kostnader uppgick till:                -31.299 kr
Det ekonomiska resultatet slutade på:             3.863 kr
Föreningens utgående behållning uppgick per den 31dec. till: 38.638 kr
Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 340 st. varav hemmavarande barn utgjorde 103
 
Styrelsen har under året bestått av:
Anders Borgquist  ordf.                
Pia Sjöholm  v. ordf.
Hanna-Mia Hellberg  sekr.                                  Torsten Werner kassör
Lotta Gunnarsson
Björn Hansson
Alexandra Korhonen
Isa Löfvendahl
Malin Holmqvist