Stadgar

§1    Namn
Föreningens namn skall vara ”Billinge Byalag”

§2    Ändamål
Föreningen är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden, med syfte att verka för Billinges och omnejdens utveckling samt främjande av den sociala gemenskapen.

§3    Medlemskap
Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar
Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom han/hon inte heller ansvarar för föreningens skulder.
Medlem äger en röst vid årsmötet

§4    Medlemsavgift
Medlem skall betala en årlig medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiftens storlek fastställes av årsmötet. Medlemsavgifterna skall tillsammans med ev. frivilliga bidrag, intäkter från arrangemang  m.m. användas för att bekosta föreningens verksamhet. Medlemsavgift skall vara betald senast den 31 maj

§5    Förverkande av medlemskap
Medlem som bryter mot stadgarna, motarbetar föreningens syften eller inte erlägger medlemsavgift, skall om rättelse ej sker efter erinran från styrelsen, uteslutas ur föreningen.

§6     Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§7     Styrelse
Föreningens verksamhet drivs av styrelsen. Styrelsen skall bestå av minst sex och högst tio ledamöter. Ledamöterna väljs på årsmötet för en mandatperiod av två år.
Mandatperioderna skall dock bestämmas så att halva antalet ledamöter avgår vid varje årsmöte.
Till ledamot kan engagerade medlemmar väljas.
Vid lika röstetal äger ordf. utslagsröst.
Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år
Styrelsen utser efter årsmöte inom sig vice ordf. kassör, och sekreterare.
Kassören skall svara för föreningens löpande transaktioner och räkenskaper,
beslut om fullmakt för detta tas vid styrelsens konstituering.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens förvaltning.

§8    Årsmöte och kallelse
Föreningen skall hålla årsmöte senast före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet skall ske genom annonsering i lokal tidning eller personlig kallelse.
Kallelse skall ske minst två och högst fyra veckor i förväg.

§9    Årsmötesärenden
Årsmötet leds av styrelsens ordförande, eller annan av styrelsen utsedd person.

Vid årsmötet skall följande ärenden tas upp:

årsmötets öppnande.
anmälan av styrelsens val av protokollförare.
fastställande av röstlängd.
val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att justera mötets protokoll.
fråga om kallelse till årsmötet utgått i stadgeenlig ordning.
föredragning av styrelsens redovisningshandlingar för verksamhetsåret.
revisorernas yttrande.
fråga om fastställande av resultat och balansräkning.
fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för det gångna årets förvaltning.
beslut om medlemsavgift.
beslut om antal styrelseledamöter.
val av styrelseledamöter.
val av styrelsens ordförande bland styrelseledamöterna, på ett år.
val av två st. revisorer jämte en suppleant, på ett år.
val av ev. valberedning inför nästa årsmöte.
frågor och förslag angående föreningens verksamhet.
övriga frågor.
årsmötets avslutande.

§10    Firmateckning
Förutom av hela styrelsen kan föreningens firma tecknas av ordförande,
vice ordförande, och sekreterare, och då minst två av dessa i förening

§11     Revision
Av årsmötet utsedda revisorer äger rätt att närhelst granska räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Bokslut skall vara tillgängligt senast den 15 febr. året efter verksamhetsåret.

§12    Stadgeändring
Stadgeändring beslutas av årsmöte med minst 2/3 majoritet

§13    Allmänna åligganden
Medlem äger ej rätt att ställa ekonomiska anspråk på föreningen.

§14    Föreningens upplösning
Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads mellanrum, varav det ena måste vara ordinarie årsmöte.

Vid upplösning skall föreningens ev. tillgångar användas på sätt som ligger i linje med föreningens ändamål och som styrelsen beslutar.